Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA  - kliknijPlakat2 1

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

Mapa punktów szczepień przeciwko COVID-19! - kliknij

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

Lista podręczników na rok szkolny 2020/2021


yczenia3


Komunikat Lubelskiego Kuratora Oświaty - kliknij


Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Podstawa pawana: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 roku.

Stosując w/w rozporządzenie  informuję, iż  Rada Pedagogiczna w dniu 18 grudnia wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.  Zatem 21 i 22 grudnia 2020 roku w naszej szkole będą dniami wolnymi od zdalnego nauczania. W związku z tym przerwa świąteczna rozpocznie się od 21 grudnia i potrwa do 3 stycznia 2021 roku.                                                                              

Od 4 stycznia zaś rozpoczynamy FERIE ZIMOWE, które potrwają do 17 stycznia 2021 roku.

                                                                                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                                                           


Komunikat


                Uprzejmie informuję, iż 15 grudnia 2020 r.(wtorek) godz. 15:00 jest  ostatecznym terminem wystawienia przez nauczycieli śródrocznych ocen z przedmiotów  oraz oceny zachowania.
Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

Rada Pedagogiczna klasyfikacja odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek) - godzina13:00 .

                                                                                                                                                                Dyrektor

Kazimiera Ciupa


Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele - kliknij

Lubelski Kurator Oświaty - kliknij


Drodzy Uczniowie klasy trzeciej

.
Próbna Matura z Operonem to wyjątkowe wydarzenia, które odbywają się co roku w tysiącach szkół w całej Polsce.
W związku z COVID-19 szkoły, które mogą przeprowadzić egzaminy w dniach:

.
• 24–27 listopada 2020 – Ogólnopolska Próbna Matura organizują je zgodnie z planem.

.
Uprzejmie informuję, iż w naszej szkole Próbna Matura odbywać się będzie w w/w terminie.
Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

                                                                                                                         
  Dubienka, 20.11.2020                                                                          


KOMUNIKAT

            Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 29 listopada 2020r. Lekcje zdalne będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - według obowiązującego planu lekcji przez platformę Teams.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Dubience informuję, że 12 i 13 listopada 2020r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zatem lekcje zdalne nie będą realizowane.

                                                                                                                            Dyrektor

Dubienka, 09.11.2020 r.                                                                              Kazimiera Ciupa


KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominam, iż dzień 2 listopada 2020roku w LO Dubienka  jest dniem bez zdalnego nauczania – dzień dyrektorski ustalony z SU oraz Radą Rodziców.            

30.10.2020                                                    Dyrektor Zespołu                                                                                                                                                   


Drodzy rodzice i uczniowie

W związku z wejściem w dniu 24 października Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty,  zostaje wprowadzone od 24.10.2020 do 08.11.2020 nauczanie zdalne.

W naszej szkole odbywać się ono będzie poprzez stronę szkoły, zakładka – ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJA 2020/2021. Od poniedziałku proszę pobierać tematy z tej zakładki oraz być dostępnym na platformie TEAMS – tak jak było podawane na apelu w piątek.         

Na każdych zajęciach, według planu klasowego będzie sprawdzana obecność na poszczególnych lekcjach.

Proszę o stały kontakt z wychowawcą klasy.

                                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu

24.10.2020                                                                                                                    Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

Nawiązując do naszego apelu z piątku – wszystkie ustalenia nie ulegają zmianie. W poniedziałek otrzymacie informacje o  zasadach realizacji nauczania hybrydowego w naszej szkole.

                                                                                                                                                   Dyrektor  Zespołu                                                                                                                                                     Kazimiera Ciupa

          16 październik 2020


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kliknij

składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom

Zespołu Szkół w Dubience

zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu                  14 września 2020 r.                                                                                                Kazimiera Ciupa


                                                         KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 r.

Informujemy, iż dokumenty będą do odebranie w dniu 30 września 2020 roku, w godzinach 8:00 – 15:00, w sekretariacie szkoły.


                                                  KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line diagnozy
Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii. - więcej

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 - konsultacje społeczne online


                                        WAŻNE !

          Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij

.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z harmonogramem OKE , egzamin maturalny z matematyki w sesji poprawkowej odbędzie się dnia 8 września o godzinie 14 w sali numer 16.
Obowiązuje reżim sanitarny.


                                      KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, iż przyjazd do internatu w dniu 31.08.2020 roku, będzie odbywał się z podziałem na grupy i przypisane im godziny zakwaterowania.

.
Klasa I – godzina 17:00 – 18:30
Klasa IIa i IIb – 18:30 – 20:30
Klasa III – 20:30 – 21:30

.
Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się( strona szkoły) z Regulaminem Bezpieczeństwa i obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego podczas pobytu w internacie i wypełnienie oświadczeń, które należy złożyć przy zakwaterowaniu.

.
Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu. W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Zelentem. Telefon kontaktowy +48 500 220 179

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następującym porządku:
8:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
9:00 – spotkanie z wychowawcami klas w przydzielonych klasach
10:00 – zapoznanie się z regulaminem internatu, porządkiem dnia i obowiązującymi procedurami


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

                                                              WAŻNE !

                         Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij


                               Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej
                                                            Liceum Ogólnokształcącego w Dubience
                                                                        rok szkolny 2020/2021 - kliknij


Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 - więcej

© 2019 Zespół Szkół w Dubience