images4

Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Dubience

.

..

Zespół Szkół w Dubience - Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej DywizjiArmii Krajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Dubience.  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

.

Status pod względem zgodności z ustawą

.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

.

Treści niedostępne

.

  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  • Filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć.

  • Odnośniki otwierają się w nowych oknach

.

Wyłączenia

.

  • mapy są wyłączonez obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

.

  • Deklarację sporządzono dnia:

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

.

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada wyznaczony koordynator ds. dostępności Edyta Olesiczuk.

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 825668065

.

.

Każdy ma prawo:  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

.

Skargi i odwołania

.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dubience

  • Adres: ul. 3 maja 4, 22-145 Dubienka

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 825668065Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

.

Dostępność architektoniczna

.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 3 Maja4, prowadzą do niego schody.

Do szkoły można wejść także od strony placu oraz boiskaszkolnegoi od strony ulicy Cerkiewnej, przez budynek sali gimnastycznej, wejściem z poziomu chodnika.

Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku głównym nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Budynek sali gimnastycznej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.Istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich tylko od strony boiska przy sali gimnastycznej.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

.

Informacje dodatkowe

.

Ułatwienia

.

Skróty klawiaturowe

.

.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”.

Na stronie głównej umieszczono linki - skróty prowadzące do:  • deklaracji dostępności

  • dokumentów, artykułów, galerii i stron internetowych

.
                      Dokumenty

.

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

.

Powiększanie strony

.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows

.

Inne informacje i oświadczenia

.

Informacje na temat procedury

.

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/

© 2021 LO w Dubience