Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA  - kliknijIMG 3536

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

Mapa punktów szczepień

                               przeciwko COVID-19! - kliknij 

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych - aktualizacja - kliknij 

...Życzę Wszystkim, ... - więcej


Drodzy Maturzyści

.

Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 05 lipca 2021r., w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

Dyrektor Zespołu

 mgr Kazimiera Ciupa


Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience informuje, że dzień 4 czerwca 2021 r. tj. piątek, dla pracownikó nie pedagogicznych wyznacza się jako dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r. Święto Pracy.

W tym dniu szkoła będzie nieczynna


Komunikat Dyrektora

.

Uprzejmie informują, iż według wytycznych MEiN ogłoszonym w dokumencie – Stopniowy powrót  uczniów do szkół – od 17 maja szkoły ponadpodstawowe rozpoczynają naukę hybrydową.

.

Plan nauki hybrydowej w LO Dubienka:

.

17 – 21 maja klasa 1 i 2b uczy się stacjonarnie, klasa 2a ma zajęcia prowadzone zdalnie;

24 – 28 maja klasa 2a uczy się stacjonarnie, klasy 1 i 2b mają zajęcia prowadzone zdalnie;

Od 31 maja dla wszystkich powraca nauka stacjonarna.

Do 21 maja będą wystawione proponowane oceny końcoworoczne.


Komunikat Dyrektora

Uprzejmie informuję, iż w dniach 04.05.2021r. do 07.05.2021r. ( włącznie) zostaje zawieszone nauczanie zdalne w klasach I-II Liceum Ogólnokształcącego w Dubience ze względu na Egzaminy Maturalne.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz ust.2 pkt.1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, od dnia 01.04.2021 roku rozpoczynamy Wiosenną przerwę świąteczną, która potrwa do 06.04.2021roku. Lekcje zdalne zostają w tym czasie zawieszone.                                             

Powrót do zdalnego nauczania nastąpi z dniem 7 kwietnia 2021roku.

W dniach 7 -9 kwietnia odbędą się zebrania z rodzicami w formie zdalnej, na których zostaną przedstawione śródokresowe wyniki nauczania klas 1-3 LO w Dubience.                           

Daty i godziny zebrań w poszczególnych klasach zostaną podane przez wychowawców.

.

Dyrektor ZS

mgr Kazimiera Ciupa


Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka 15 kwiecień 2021 r. - więcej


                                                                   DRODZY RODZICE!

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące: „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.)

Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym (google.com) - kliknij

                                   Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu.


Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 marca 2021
Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.
 

Źródło: MEiN

yczenia3


Komunikat Lubelskiego Kuratora Oświaty - kliknij


Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Podstawa pawana: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 roku.

Stosując w/w rozporządzenie  informuję, iż  Rada Pedagogiczna w dniu 18 grudnia wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.  Zatem 21 i 22 grudnia 2020 roku w naszej szkole będą dniami wolnymi od zdalnego nauczania. W związku z tym przerwa świąteczna rozpocznie się od 21 grudnia i potrwa do 3 stycznia 2021 roku.                                                                              

Od 4 stycznia zaś rozpoczynamy FERIE ZIMOWE, które potrwają do 17 stycznia 2021 roku.

                                                                                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                                                           


Komunikat


                Uprzejmie informuję, iż 15 grudnia 2020 r.(wtorek) godz. 15:00 jest  ostatecznym terminem wystawienia przez nauczycieli śródrocznych ocen z przedmiotów  oraz oceny zachowania.
Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

Rada Pedagogiczna klasyfikacja odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek) - godzina13:00 .

                                                                                                                                                                Dyrektor

Kazimiera Ciupa


Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele - kliknij

Lubelski Kurator Oświaty - kliknij


Drodzy Uczniowie klasy trzeciej

.
Próbna Matura z Operonem to wyjątkowe wydarzenia, które odbywają się co roku w tysiącach szkół w całej Polsce.
W związku z COVID-19 szkoły, które mogą przeprowadzić egzaminy w dniach:

.
• 24–27 listopada 2020 – Ogólnopolska Próbna Matura organizują je zgodnie z planem.

.
Uprzejmie informuję, iż w naszej szkole Próbna Matura odbywać się będzie w w/w terminie.
Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

                                                                                                                         
  Dubienka, 20.11.2020                                                                          


KOMUNIKAT

            Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 29 listopada 2020r. Lekcje zdalne będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - według obowiązującego planu lekcji przez platformę Teams.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Dubience informuję, że 12 i 13 listopada 2020r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zatem lekcje zdalne nie będą realizowane.

                                                                                                                            Dyrektor

Dubienka, 09.11.2020 r.                                                                              Kazimiera Ciupa


KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominam, iż dzień 2 listopada 2020roku w LO Dubienka  jest dniem bez zdalnego nauczania – dzień dyrektorski ustalony z SU oraz Radą Rodziców.            

30.10.2020                                                    Dyrektor Zespołu                                                                                                                                                   


Drodzy rodzice i uczniowie

W związku z wejściem w dniu 24 października Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty,  zostaje wprowadzone od 24.10.2020 do 08.11.2020 nauczanie zdalne.

W naszej szkole odbywać się ono będzie poprzez stronę szkoły, zakładka – ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJA 2020/2021. Od poniedziałku proszę pobierać tematy z tej zakładki oraz być dostępnym na platformie TEAMS – tak jak było podawane na apelu w piątek.         

Na każdych zajęciach, według planu klasowego będzie sprawdzana obecność na poszczególnych lekcjach.

Proszę o stały kontakt z wychowawcą klasy.

                                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu

24.10.2020                                                                                                                    Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

Nawiązując do naszego apelu z piątku – wszystkie ustalenia nie ulegają zmianie. W poniedziałek otrzymacie informacje o  zasadach realizacji nauczania hybrydowego w naszej szkole.

                                                                                                                                                   Dyrektor  Zespołu                                                                                                                                                     Kazimiera Ciupa

          16 październik 2020


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kliknij

składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom

Zespołu Szkół w Dubience

zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu                  14 września 2020 r.                                                                                                Kazimiera Ciupa


                                                         KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 r.

Informujemy, iż dokumenty będą do odebranie w dniu 30 września 2020 roku, w godzinach 8:00 – 15:00, w sekretariacie szkoły.


                                                  KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line diagnozy
Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii. - więcej

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 - konsultacje społeczne online


                                        WAŻNE !

          Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij

.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z harmonogramem OKE , egzamin maturalny z matematyki w sesji poprawkowej odbędzie się dnia 8 września o godzinie 14 w sali numer 16.
Obowiązuje reżim sanitarny.


                                      KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, iż przyjazd do internatu w dniu 31.08.2020 roku, będzie odbywał się z podziałem na grupy i przypisane im godziny zakwaterowania.

.
Klasa I – godzina 17:00 – 18:30
Klasa IIa i IIb – 18:30 – 20:30
Klasa III – 20:30 – 21:30

.
Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się( strona szkoły) z Regulaminem Bezpieczeństwa i obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego podczas pobytu w internacie i wypełnienie oświadczeń, które należy złożyć przy zakwaterowaniu.

.
Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu. W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Zelentem. Telefon kontaktowy +48 500 220 179

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następującym porządku:
8:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
9:00 – spotkanie z wychowawcami klas w przydzielonych klasach
10:00 – zapoznanie się z regulaminem internatu, porządkiem dnia i obowiązującymi procedurami


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

                                                              WAŻNE !

                         Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij


                               Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej
                                                            Liceum Ogólnokształcącego w Dubience
                                                                        rok szkolny 2020/2021 - kliknij


Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 - więcej

© 2019 Zespół Szkół w Dubience