Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skadam wszystkim pracownikom Liceum Oglnoksztaccego w Dubience najser80270 1

Dubienka 2021.10.14

.


KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominam, iż 14 października , w kalendarzu roku szkolnego 2021/2022, jest dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych – Dzień Edukacji Narodowej.                                                                             

15 października 2021roku, w LO Dubienka  jest  dniem wolnym od zajęć stacjonarnych jak i nauczania zdalnego – dzień dyrektorski ustalony z RP, SU oraz z Radą Rodziców.

Dyrektor LO

Dubienka, 13.10.2021r.                                                                                                          mgr Kazimiera Ciupa


              

ZAPROSZENIE

.

ZAPROSZENIE1 202148503 3

.


KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, iż od dnia 07.10.2021 do 14.10.2021roku, klasy – 2 i 3b Liceum  Ogólnokształcącego w Dubience przechodzą na nauczanie zdalne.                                                                      

Zajęcia według tygodniowego rozkładu będą odbywać się poprzez aplikację Teams.

Dyrektor LO

Dubienka, 06.10.2021r.                                                                                                     mgr Kazimiera Ciupa


Informacja dla rodziców.

.

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 01.10 2021 do 30.11.2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz klasy, w których będą prowadzone zajęcia, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela danego przedmiotu z uczniami poszczególnych klas:

Lp.

Przedmioty

Klasy

 1.

 Język polski

 I,II,IIIA,IIIB

 2.

 Matematyka

 I,II,IIIA,IIIB

 3.

 Język angielski 

 I,II,IIIA,IIIB

 4.

 Język niemiecki

 I,II,IIIA,IIIB

 5.

 Język rosyjski

 I,II,IIIA,IIIB

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej www.lodubienka.pl  i w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: ul. 3 Maja 4 22-145 Dubienka w terminie do 08.10.2021r. (deklaracja do pobrania poniżej)

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

.

Deklaracja - pobierz

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl