503 1Rodzic KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknij

KALENDARZ 2021/2022

PLAN LEKCJI

ROZKLAD JAZDY BUS - DUBIENKA, CHEŁM, LUBLIN

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022

NUMERY POMOCOWE

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

.

.

525x221

.

                   ZDALNE LEKCJE - Poradnik dla rodziców - kliknij

itszkola logo

.

Kursy dla uczniów - liknij

.

.

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - kliknij

.

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w sytuacji konieczności nałożenia

kwarantanny, w związku z kontaktem ucznia z osobą, która uzyskała wynik pozytywny

badania w kierunku SARS-CoV-2 - do pobrania

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych - aktualizacja - kliknij


Informacja dla rodziców.

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 01.10 2021 do 30.11.2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz klasy, w których będą prowadzone zajęcia, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela danego przedmiotu z uczniami poszczególnych klas:

Lp.

Przedmioty

Klasy

 1.

 Język polski

 I,II,IIIA,IIIB

 2.

 Matematyka

 I,II,IIIA,IIIB

 3.

 Język angielski 

 I,II,IIIA,IIIB

 4.

 Język niemiecki

 I,II,IIIA,IIIB

 5.

 Język rosyjski

 I,II,IIIA,IIIB

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej www.lodubienka.pl  i w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: ul. 3 Maja 4 22-145 Dubienka w terminie do 08.10.2021r. (deklaracja do pobrania poniżej)

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

.

Deklaracja - pobierz


     DOKUMENTY DO UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021

               - Ulotkę z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami

               - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
                         image001

         dokumenty do pobrania:

              - druk zgłoszenia szkody

              - pełnomocnictwo do zgłoszenia szkody w imieniu Rodzica

              - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


                BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ - kliknij


 ORGANIZACJA ROKU - kliknij                                            

.Ucznonline

PEDAGOG SZKOLNY

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

KADRA PEDAGOGICZNA

.

.

Legitymacja MLegitymacja

.


Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
  3. Upoważnienie do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 Mundur wzór 2010 obowiązujący w klasach mundurowych:

  1. Granatowy beret z orzełkiem dla kadetów.(rys.8, 12)
  2. Bluza.(rys.12, 13)
  3. Bluza typu "polar" wzór MON.(rys. 19)
  4. Spodnie.(rys. 13, 19)
  5. Pas biodrowy z klamrą.
  6. Czarne buty typ wojskowy.(rys.13, 19)   

1orzeek 001 2mundur 001 3mundur 001 4polar 001

            

Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu.

W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Z. Telefon kontaktowy +48 500 220 179


Apel LPWIS 11 Apel LPWIS 22

.


Bezpieczny powrt do szkoy rodzice Bezpieczny powrt do szkoy uczniowie

© 2021 LO w Dubience