Komunikat

.1Struk0 2

 KOMUNIKAT

 DYREKTORA

.

.


Drodzy Maturzyści

.

Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 05 lipca 2021r., w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

Dyrektor Zespołu

 mgr Kazimiera Ciupa


Komunikat Dyrektora

z dnia 31.05.2021 r.

.

Uprzejmie informuję, iż dzień 4 czerwca 2021roku, w LO Dubienka jest dodatkowym

dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dni dyrektorskie).

.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz ust.2 pkt.1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

.

Dyrektor ZS

mgr Kazimiera Ciupa


Komunikat Dyrektora

Uprzejmie informują, iż według wytycznych MEiN ogłoszonym w dokumencie – Stopniowy powrót  uczniów do szkół – od 17 maja szkoły ponadpodstawowe rozpoczynają naukę hybrydową.

.

Plan nauki hybrydowej w LO Dubienka:

.

17 – 21 maja klasa 1 i 2b uczy się stacjonarnie, klasa 2a ma zajęcia prowadzone zdalnie;

24 – 28 maja klasa 2a uczy się stacjonarnie, klasy 1 i 2b mają zajęcia prowadzone zdalnie;

Od 31 maja dla wszystkich powraca nauka stacjonarna.

Do 21 maja będą wystawione proponowane oceny końcoworoczne.

                                                                                                                                                   Dyrektor ZS

Dubienka,2021.05.14                                                                                                 mgr Kazimier Ciupa

.

♦ Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Komunikat Dyrektora

Uprzejmie informuję, iż w dniach 04.05.2021r. do 07.05.2021r. ( włącznie) zostaje zawieszone nauczanie zdalne w klasach I-II Liceum Ogólnokształcącego w Dubience ze względu na Egzaminy Maturalne.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz ust.2 pkt.1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

                                                                                                                                                         

Dyrektor ZS

Dubienka, 2021.04.30                                                                                              mgr Kazimiera Ciupa


Dubienka, 2021.03.31

.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, od dnia 01.04.2021 roku rozpoczynamy Wiosenną przerwę świąteczną, która potrwa do 06.04.2021roku. Lekcje zdalne zostają w tym czasie zawieszone.                                             

Powrót do zdalnego nauczania nastąpi z dniem 7 kwietnia 2021roku.

W dniach 7 -9 kwietnia odbędą się zebrania z rodzicami w formie zdalnej, na których zostaną przedstawione śródokresowe wyniki nauczania klas 1-3 LO w Dubience.                           

Daty i godziny zebrań w poszczególnych klasach zostaną podane przez wychowawców.

.

Dyrektor ZS

mgr Kazimiera Ciupa


yczenia3


Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Podstawa pawana: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 roku.

Stosując w/w rozporządzenie  informuję, iż  Rada Pedagogiczna w dniu 18 grudnia wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.  Zatem 21 i 22 grudnia 2020 roku w naszej szkole będą dniami wolnymi od zdalnego nauczania. W związku z tym przerwa świąteczna rozpocznie się od 21 grudnia i potrwa do 3 stycznia 2021 roku.                                                                              

Od 4 stycznia zaś rozpoczynamy FERIE ZIMOWE, które potrwają do 17 stycznia 2021 roku.

                                                                                                                                                                      Dyrektor ZS

                                                                                                                                                                  Kazimiera Ciupa


Komunikat


                Uprzejmie informuję, iż 15 grudnia 2020 r.(wtorek) godz. 15:00 jest  ostatecznym terminem wystawienia przez nauczycieli śródrocznych ocen z przedmiotów  oraz oceny zachowania.
Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

Rada Pedagogiczna klasyfikacja odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek) - godzina13:00 .

                                                                                                                                                                Dyrektor

Kazimiera Ciupa


Drodzy Uczniowie klasy trzeciej

.
Próbna Matura z Operonem to wyjątkowe wydarzenia, które odbywają się co roku w tysiącach szkół w całej Polsce.
W związku z COVID-19 szkoły, które mogą przeprowadzić egzaminy w dniach:

.
• 24–27 listopada 2020 – Ogólnopolska Próbna Matura organizują je zgodnie z planem.

.
Uprzejmie informuję, iż w naszej szkole Próbna Matura odbywać się będzie w w/w terminie.
Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

                                                                                                                          Dyrektor
  Dubienka, 20.11.2020                                                                           Kazimiera Ciupa


KOMUNIKAT DYREKTORA

            Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 29 listopada 2020r. Lekcje zdalne będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - według obowiązującego planu lekcji przez platformę Teams.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Dubience informuję, że 12 i 13 listopada 2020r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zatem lekcje zdalne nie będą realizowane.

                                                                                                                            Dyrektor

Dubienka, 09.11.2020 r.                                                                              Kazimiera Ciupa

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience